Tổng cục quản lý đất đai là cơ quan quản lý nhà nước, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về đất đai. Tham khảo bài viết để biết thêm về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan này.

Vị trí và chức năng của Tổng cục quản lý đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về đất đai trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục quản lý đất đai 

Tổng cục có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, cơ quan này có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

– Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Dự án luật, dự thảo nghị quyết và các văn bản khác thuộc lĩnh vực đất đai;

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục quản lý đất đai
Tổng cục quản lý đất đai có trụ sở tại thành phố Hà Nội


 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

– Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

– Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

– Các vấn đề về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

– Các vấn đề liên quan đến đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai và lập hồ sơ địa chính

– Các vấn đề liên quan đến giá đất

– Các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

– Các vấn đề liên quan đến phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất:

– Các vấn đề liên quan đến điều tra, đánh giá tài nguyên đất

– Các vấn đề liên quan đến xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục quản lý đất đai
Tổng cục quản lý đất đai đang cần tuyển dụng nhiều nhân lực có trình độ cao 2019

– Các vấn đề liên quan đến kiểm soát việc quản lý, sử dụng đất đai

– Thanh tra chuyên ngành về đất đai trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, phổ biến các tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đất đai.

– Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đất đai; tổ chức kiểm định các sản phẩm, đề án, dự án về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

– Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật và tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here